pagalba susijusi su drabužių ir daiktų valymu ir taisymu:
Puikis
Pagalba Pagalba Pagalba
pagalba susijusi su drabužių ir daiktų valymu ir taisymu:

Bendrosios ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės


  

Drabužių valymo ir skalbimo paslaugų naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant Tiekėjui užsakymą drabužių valymo ir skalbimo paslaugoms interneto svetainėje valykla.puikis.lt VILNIUJE, KAUNE IR KLAIPĖDOJE.

Klientui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugų užsakymą valykla.puikis.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas paslaugas, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas, kad sutinka su Taisyklėmis.

Naudojamos sąvokos:

  • Daiktai – drabužiai ir/ar bet kokie kiti tekstilės ar odos gaminiai.
  • Daiktų pristatymo taškas – tai taškas pagal Tiekėjo užsakymo formoje pateiktą sąrašą, į kurį Klientas, užsakęs paslaugas ir apmokėjęs už jas, pristato užsakymo lape nurodytus daiktus ir į kurį atlikus paslaugas daiktai yra pristatomi.
  • Paslaugos – Tiekėjo teikiamos daiktų valymo, skalbimo, taisymo, paėmimo ir pristatymo paslaugos.
  • Interneto svetainė – Tiekėjo interneto svetainė valykla.puikis.lt
  • Užsakymo lapas – Kliento patvirtinta užsakymo forma, kuri, po Kliento apmokėjimo šiose Taisyklėse nustatytais būdais, išsiunčiama Tiekėjui. Užsakymo lapas yra kartu ir buhalterinės apskaitos dokumentas - PVM sąskaita-faktūra.
  • Skubus užsakymas – užsakymas, kurį Tiekėjas įvykdo ir išvalytus Daiktus pristato į Daiktų pristatymo tašką per 1 darbo dieną nuo Daiktų paėmimo iš Daiktų pristatymo taško.

Valymo paslaugų tiekėjas ir jo rekvizitai Vilniuje:

UAB “Švara”
Slucko g. 3, Vilnius.
Juridinio asmens kodas: 225235150
PVM mokėtojo kodas: LT252351515
Tel. 861444234
Sąskaita: LT 02 7044 0600 0144 6235, SEB bankas
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Valymo paslaugų tiekėjas ir jo rekvizitai Kaune:

UAB “Puikis Kaune”
Kirtimų g. 2, Vilnius.
Juridinio asmens kodas: 304314058
PVM mokėtojo kodas: LT100010376313
Tel. +37067588018
Sąskaita: LT 43 7044 0600 0810 9106, SEB bankas
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Valymo paslaugų tiekėjas ir jo rekvizitai Klaipėdoje:

UAB “Linartika”
Alksnynės g. 7, Klaipėda.
Juridinio asmens kodas: 141715678
PVM mokėtojo kodas: LT417156716
Tel. +37068519014
Sąskaita: EVP4210002462411, EVP International - Paysera
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

1. Užsakymo pateikimo tvarka:

1.1. Klientas, norėdamas užsisakyti Tiekėjo paslaugas, turi:

1.1.1. Užsiregistruoti Tiekėjo interneto svetainėje valykla.puikis.lt, pirmos registracijos metu užpildydamas visus privalomus laukus, o vėliau įvesdamas savo registracijos vardą ar slaptažodį, ir užpildyti Užsakymo formą, automatiškai sugeneruotą pagal jo pirmos registracijos metu pateiktus duomenis.

1.2. Tinkamai užpildžius užsakymo formą ir paspaudus nuorodą „TOLIAU“, interneto svetainės lange sugeneruojami visi Kliento užpildyti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus.

1.3. Klientas, įsitikinęs sugeneruotos Užsakymo formos tikrumu ir teisingumu ir norėdamas patvirtinti užsakymą, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, kuris, Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarka apmokėjus, Užsakymo lapo forma išsiunčiamas Tiekėjui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Tiekėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Tiekėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Tiekėjas gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas paslaugas.

1.4. Tuo atveju, jeigu Klientas registracijos, nurodytos 1.3 punkte metu nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki tol, kol Klientas nepažymi, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

1.5. Klientui pateikus užsakymą ir Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarką apmokėjus už Paslaugas, Tiekėjo sistema automatiškai atsiunčia Klientui el. paštu Užsakymo patvirtinimą - Užsakymo lapą, kuriame įvardintos Kliento užsakytos Paslaugos ir jo pateikti duomenys.

1.6. Tiekėjui gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą pagal Kliento pateiktą Užsakymo lapą, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu.

1.7. Šių taisyklių 1.5 punkte nurodyto sugeneruoto Užsakymo lapo du egzempliorius Klientas privalo atsispausdinti, vieną egzempliorių pasilikti sau kaip atsiskaitymo dokumentą (PVM sąskaita-faktūrą), o kitą pridėti prie Kliento Užsakymo lape nurodytų Daiktų, kuriuos pateikia Tiekėjui 1.8 punkte nustatyta tvarka.

1.8. Klientas, pateikęs Užsakymą ir atlikęs mokėjimą 2 punkte nustatyta tvarka, pristato Užsakymo lape nurodytus Daiktus į Užsakymo lape nurodytą Daiktų pristatymo tašką, kuriame savarankiškai kabinamus Daiktus pakabina ant Daiktų pristatymo taške esančių pakabų, įvelka į polietileninį maišą ir kartu įdeda vieną Užsakymo lapo egzempliorių. Jeigu Daiktai nėra kabinami, Klientas juos savo maiše kartu su Užsakymo lapu palieka Daiktų pristatymo taške. Tiekėjas nepradeda tiekti Paslaugų iki tol, kol Klientas nepateikia Daiktų šiame punkte nustatyta tvarka.

1.9. Klientas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą ar jo dalį (vienašališkai nutraukti sutartį) bet kuriuo sutarties vykdymo metu. Tokiu atveju Klientas privalo sumokėti Tiekėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms ir atlyginti kitas protingas Tiekėjo patirtas išlaidas. Apie pageidavimą atšaukti užsakymą ar jo dalį, Klientas privalo informuoti Tiekėją telefonu ir el. paštu, nurodydamas savo banko sąskaitos numerį. Tokiu būdu Klientas sutinka, kad už atšauktą užsakymą sumokėta pinigų suma, atskaičius Tiekėjo dėl užsakymo atšaukimo patirtus nuostolius, būtų grąžinta į jo nurodytą sąskaitą banke (LR CK 6.721 str. 1 dalis).

Tiekėjo dėl užsakymo atšaukimo patirti nuostoliai nustatomi įvertinus, kuriuo momentu Klientas atšaukė užsakymą ar jo dalį.

Protingomis Tiekėjo patirtomis išlaidomis laikoma paėmimo ir pristatymo kaina bei mokėjimų bendrovei EVP International sumokėtos sumos už pinigų įskaitymą.

1.9.1. Klientui pageidaujant, jo sumokėtos grąžintinos pinigų sumos gali būti įskaitomos kaip mokėjimas už sekančius užsakymus ar jų dalis.

 

2. Paslaugų kaina ir jų apmokėjimo tvarka, terminai

2.1. Klientas sutinka, jog interneto svetainėje elektroniniu būdu patvirtinęs Užsakymo formą, jis už Paslaugas įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą Užsakymo lape.:

2.2. Visos užsakymo metu galiojančios Paslaugų kainos yra nurodytos Tiekėjo interneto svetainės valykla.puikis.lt Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestams skirtoje dalyje. Kainos Tiekėjo interneto svetainėje ir Užsakymo lape nurodomos oficialia Lietuvos Respublikos valiuta kartu su visais mokesčiais. Skubiems užsakymams taikomas 100 procentų antkainis ir netaikoma 0 (nulinė) paėmimo ir pristatymo kaina.

2.3. Klientas atsiskaito už savo užsakytas paslaugas naudodamasis elektroninės bankininkystės nuorodomis, esančiomis interneto svetainėje, kurios pateikiamos Klientui prieš išsiunčiant Užsakymo lapą Tiekėjui.

2.4. Tiekėjas neatsako už:

2.4.1. Bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos.v

2.4.2. Nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui, kitam Kliento įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

 

3. Paslaugų teikimas

3.1 Tiekėjas įsipareigoja Klientui teikti jo užsakytas paslaugas, nurodytas teisingai užpildytoje ir atsiųstoje Užsakymo formoje, tik Klientui pilnai apmokėjus Tiekėjui už užsakytas paslaugas 2 punkte nustatyta tvarka bei Klientui pristačius Užsakyme nurodytus Daiktus kartu su Užsakymo lapo vienu egzemplioriumi į Daiktų pristatymo tašką 1.8 punkte nustatyta tvarka.

3.2 Tiekėjas teikia Klientui paslaugas šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis:

3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja Daiktų pristatymo taške nurodytu laiku paimti Kliento pateiktus valyti Daiktus, jeigu nuskenavus Užsakymo lapą yra nustatoma, kad Užsakymo lape nurodyta suma yra sumokėta.

3.2.2. Tiekėjas nepaima Daiktų pristatymo taške pateiktų Daiktų, jeigu apmokėjimas pagal Užsakymo lapą nėra gautas arba Daiktų pristatymo taške yra pateikti daiktai, kurie pagal Užsakymo lapo duomenis jau yra Tiekėjo išvalyti.

3.2.3. Tiekėjui 3.2.1 punkte nustatyta tvarka paėmus Daiktus, Klientas yra informuojamas Užsakymo lape nurodytu el. paštu apie jo pateiktų Daiktų paėmimą Paslaugų vykdymui.

3.2.4. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugas įvykdyti ir išvalytus Daiktus pristatyti į Daiktų pristatymo tašką vėliausiai per 3 darbo dienas nuo jų paėmimo iš Daiktų pristatymo taško ir apie tai informuoti Klientą jo Užsakymo lape nurodytu el. paštu. Tokiu atveju, kai bent vieno Daikto valymui dėl ilgai trunkančio valymo technologinio proceso ar Daikto taisymo reikia daugiau laiko ar kitais atvejais kai Tiekėjas neturi galimybės pristatyti išvalytų Daiktų nustatytu terminu, Tiekėjas įsipareigoja susisiekti su Klientu telefonu ar el.paštu ir suderinti Daiktų pristatymo į Daiktų pristatymo tašką laiką.

3.2.5 Akcijos metu kliento užsakytas Paslaugas Tiekėjas įsipareigoja įvykdyti ir išvalytus Daiktus pristatyti į Daiktų pristatymo tašką vėliausiai per 7 darbo dienas nuo jų paėmimo iš Daiktų pristatymo taško ir apie tai informuoti Klientą jo Užsakymo lape nurodytu el. paštu.

3.2.6. Tiekėjas, nustatęs kad pristatytas valymui Daiktas turi akivaizdžių defektų, yra per daug nusidėvėjęs ar dėl Daikto sudėties ar kitų priežasčių yra nevalomas, gali atsisakyti teikti Paslaugą apie tai informuodamas Klientą telefonu ar el.paštu. Taip pat Tiekėjas apie tai informuodamas Klientą telefonu ar el.paštu gali atsisakyti vykdyti Skubų užsakymą, jei Daikto valymo technologinis procesas trunka ilgiau nei yra Skubaus užsakymo atlikimo terminas. Kiekvienu atveju, kada Tiekėjas ir Klientas sutaria dėl paslaugos neteikimo ar skubaus užsakymo nevykdymo, Klientui yra grąžinamos sumokėtos pinigų sumos, viršijančios atliktų paslaugų kainą.

3.2.7. Kadangi, prieš patvirtindamas užsakymą Klientas susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, Tiekėjas neprivalo atskirai informuoti Kliento apie tai, kad Kliento Daiktas ar Daiktai bus valomi be Paslaugų kokybės garantijos, jei Kliento atvejis yra numatytas šių Taisyklių 5.7, 5.8 ar 5.9 punktuose.

3.3. Jeigu Tiekėjas 3.2.1 punkte nustatyta tvarka paėmęs Daiktus nustato, kad Daiktai ar jų kiekis neatitinka Daiktų ar jų kiekio nurodytų Užsakymo lape, Tiekėjas apie tai informuoja Klientą telefonu ar el.paštu. Klientui sutikus, kad Tiekėjas išvalytų pateiktus, bet Užsakymo lape nepažymėtus Daiktus, Tiekėjas pateikia Klientui papildomą sąskaitą, kurią Klientas turi per 3 darbo dienas apmokėti pervesdamas sąskaitoje nurodytą sumą į Tiekėjo nurodytą sąskaitą banke.

3.4. Jeigu faktinis pristatytų valymui Daiktų kiekis yra mažesnis už nurodytų Užsakymo lape arba dėl priežasčių nurodytu 3.2.6. punkte Paslaugų suma yra mažesnė už Kliento sumokėtą sumą, Klientas sutinka, kad permoka būtų įskaitoma į sekantį Kliento pateiktą užsakymą.

 

4. Privatumo politika

4.1. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Tiekėjo duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

4.2. Tiekėjas patvirtina, jog pateikti Kliento registracijos ir/ar Užsakymo metu pateikti duomenys bus išimtinai naudojami tik Paslaugų užsakymo ir pristatymo tikslais. Tiekėjas įsipareigoja be Kliento sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius drabužių pristatymo į Daiktų pristatymo taškus ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslauga. Kitais atvejais, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

4.3. Klientui pageidaujant gauti Tiekėjo informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

4.4. Tiekėjas patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 

5. Šalių atsakomybė, garantijos

5.1. Klientas patvirtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais turi teisę užsakyti Paslaugas interneto svetainėje.

5.2. Klientas, užsiregistruodamas per interneto svetainėje esančią registracijos sistemą bei užsakydamas paslaugas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

5.3. Klientas prisiima visą atsakomybę už registracijos ar/ir užsakymo metu pateiktą neteisinga/netikslią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Klientą identifikuojančią informaciją, kontaktus, Daiktų tipą, Daiktų pristatymo tašką ir kita.

5.4. Klientas patvirtina, kad registracijos ar užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.5. Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.6. Tiekėjas suteikia Klientui Paslaugų kokybės garantiją 14 dienų, išskyrus atvejus, numatytus šių Taisyklių 5.7 - 5.9 punktuose. Norėdamas pasinaudoti Paslaugų kokybės garantija, Klientas privalo per 14 dienų nuo išvalyto Daikto pristatymo į Daiktų pristatymo tašką dienos pateikti rašytinę pretenziją Tiekėjo adresu arba el. paštu Vilniuje vilnius@puikis.lt, Kaune kaunas@puikis.lt, Kaipėdojeklaipeda@puikis.lt.

5.7. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Paslaugų atlikimo metu atsiradusius defektus, jei ant Daikto nėra priežiūros etiketės su standartiniais priežiūros ženklais arba gamintojo pateikti priežiūros ženklai užbraukti, netikslūs, klaidingi ar nesuprantami.

5.8. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Paslaugų atlikimo metu ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusius defektus, jei:

5.8.1. Daiktas turi paviršinio apdirbimo defektų;

5.8.2. Daiktas pasiūtas iš skirtingų pluoštų audinių, odos ar kailio ir dėl to susitraukė, deformavosi, nubluko ar kitaip pasikeitė;

5.8.3. Daikto kontrastingų spalvų audinys nusidažė pats nuo savęs ar nuo furnitūros;

5.8.4. lininis, medvilninis, šilko ar kito pluošto audinys prarado standumą ar nubluko;

5.8.5. subyrėjo, nubluko, apsibraižė ar deformavosi Daikto furnitūra (sagos, sagtys, užtrauktukų galvutės ir kt.);

5.8.6. Daiktas dekoruotas aplikacijomis, odos ar odos pakaitalo detalėmis, karoliukais, akutėmis, grandinėlėmis, kurie valymo tirpale turi savybę tirpti, sukietėti, nudažyti, išblukti, nukristi ar plėšyti Daikto audinį;

5.8.7. Daikto detalės, dalys ar sluoksniai yra priklijuoti klijais, o ne prisiūti;

5.8.8. sunyko, sukietėjo ar sukrito sintetinis vatalinas (pašiltinimas);

5.8.9. suplyšo siūle persiūtas porolonas ar viskoelastinė medžiaga;

5.8.10. išsileido plisavimas ar klostės.

5.9. Tiekėjas taip pat nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Daikto dėvėjimo metu atsiradusius ir po Paslaugos atlikimo ne dėl Tiekėjo kaltės išryškėjusius ar likusius defektus, tokius kaip:

5.9.1. audinio išblukimai, nutrynimai, nudažymai, skylės ar kvapas, atsiradę dėvėjimo metu arba dėl cheminių ar organinių medžiagų, prakaito, šlapimo poveikio;

5.9.2. plaukų dažų, lako, alkoholio, kvepalų, klijų, kraujo, rūdžių ir kitos specifinės ir/ar įsisenėjusios dėmės;

5.9.3. iširusios siūlės, išretėjęs audinys, sukritęs prie pamušalo siūlėmis nepritvirtintas pašiltinimas, išlindę iš audinio sutrūkę lykros ar elastano siūlai;

5.9.4. blizgesys, atsiradęs nuo ilgo dėvėjimo, dėl specifinių audinio savybių ar lyginant Daiktą namų sąlygomis;

5.9.5. ne vietoje užlygintas kelnių kantas(ai);

5.9.6. “akių nubėgimai”, atsiradę trikotažo ar panašiuose audiniuose;

5.9.7. po valymo išryškėję kandžių pažeisto audinio praretėjimai, suirimai ar skylės;

5.9.8. paklijuotų gaminių (švarkų, paltų, lietpalčių ir kt.) dalinis klijuotės atsiklijavimas;

5.9.9. vilnonių ir sintetinių pluoštų susivėlimas, atsiradęs dėvint ar šalinant dėmes namų sąlygomis;

5.9.10. netolygiai ar tolygiai išsitrynęs audinio viršutinis sluoksnis (vorsas).

 

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Taisykles bei Paslaugų įkainius. Taisyklių ir jų pakeitimų paskelbimas 3 dienas iki jų įsigaliojimo interneto svetainėje ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Taisyklių ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 3 dienas nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Klientas šioje Taisyklėse nustatytais būdais nepareiškia nesutikimo su pasikeitusiomis/papildytomis Taisyklėmis, laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais/papildymais.

6.2. Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Tiekėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu Vilniuje vilnius@puikis.lt ir telefonu +37061444234, Kaune kaunas@puikis.lt ir telefonu +37067588018, Klaipėdoje klaipeda@puikis.lt ir telefonu +37068519014. Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Kliento ir Tiekėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

6.3. Tiekėjas veikia vadovaudamasis 2008 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-287 patvirtintomis Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų priedais.

  
  
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.3.1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau tekste – Taisyklės) nustato asmens duomenų tvarkymo UAB „Paslaugų projektai“ (toliau – Įmonė) principus, duomenų subjekto teises, asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, duomenų valdytojo registravimo asmens duomenų valdytojų valstybės registre bei asmens duomenų teikimo tvarką

1.3.2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugumą.

1.3.3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamos sąvokos.

1.3.4. Už tinkamą šių Taisyklių ir asmens duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą atsakingas įmonės direktorius.

1.3.5. Asmenys, neteisėtai tvarkę asmens duomenis, sukliudę asmeniui susipažinti su savo duomenimis ar informacija apie tokius duomenis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 
II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Įmonėje asmens duomenys tvarkomi laikantis reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose bei šiose Taisyklėse numatytos tvarkos, tiek, kiek ji neprieštarauja minėtam įstatymui ir kitiems teisės aktams.

2.2. Įmonės įgaliotas darbuotojas, kuris tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja taip pat ir pasibaigus darbo santykiams.

2.3. Įmonė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantys šių principų:

2.3.1. asmens duomenys yra renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, kurie nustatomi prieš pradedant rinkti asmens duomenis, o vėliau tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

2.3.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų;

2.3.3. asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, yra nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;

2.3.4. asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

2.3.5. asmens duomenys yra saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

2.3.6. asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

2.4. Tvarkyti asmens duomenis Įmonė turi teisę tik jei jis:

2.4.1. Duomenų subjektas ketina pasinaudoti įmonės teikiamomis paslaugomis ir užpildo registracijos formą įmonės internetiniame puslapyje arba nesukuriant individualios paskyros užpildo reikalingus duomenis paslaugos suteikimui.

2.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu duomenų subjektas duoda sutikimą, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis. Įmonė turi sudaryti aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę duomenų subjektui atšaukti savo sutikimą naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.6. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie perduodami valstybiniams archyvams.

 
III. DUOMENŲ VALDYTOJO PAREIGOS

3.1. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti šių Taisyklių IV skyriaus 4.1 punkte numatytas teises.

3.2. Įmonė privalo suteikti duomenų subjektui, kurio asmens duomenis renka tiesiogiai iš jo, šią informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi):

3.2.1. duomenis apie savo ir savo atstovo rekvizitus ir buveinę;

3.2.2. kokiais tikslais tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys;

3.2.3. kiek laiko yra saugomi asmens duomenys;

3.2.4. kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys; kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek ji yra reikalinga, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.

3.3. Jei Įmonė asmens duomenis gauna ne iš duomenų subjekto, jis privalo apie tai informuoti duomenų subjektą prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis. Jei Įmonė ketina teikti duomenis tretiesiems asmenims, jis privalo apie tai informuoti duomenų subjektą ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.

3.4. Kai Įmonė renka ar ketina rinkti asmens duomenis iš duomenų subjekto ir juos tvarko ar ketina tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, prieš teikdamas duomenų subjekto duomenis, privalo informuoti duomenų subjektą, kam ir kokiais tikslais jo asmens duomenys bus teikiami.

3.8. Įmonė užtikrina, kad duomenys apie jos suteiktas paslaugas nebūtų saugomi ilgiau negu 10 metų nuo šių paslaugų suteikimo ir įsipareigojimų įvykdymo dienos.

 
IV. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Subjektas turi teisę:

4.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (6 priedas);

4.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

4.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir šių Taisyklių;

4.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys (atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis).

4.2. Įgyvendindamas šių Taisyklių IV skyriaus 4.1.2 punkte numatytą teisę, duomenų subjektas gali kreiptis į Įmonę ir iš jo gauti informaciją apie šaltinius iš kurių Įmonė yra gavusi asmens duomenis, ir kokie asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys yra teikiami ar buvo teikti bent kartą per paskutinius vienerius metus. Ši informacija duomenų subjektui suteikiama, kai Įmonės darbuotojai nustato duomenų subjekto tapatybę. Įmonė, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokie duomenys duomenų subjektui teikiami 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti Įmonės duomenų teikimo sąnaudų.

4.3. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo duomenimis, nustato, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis gali kreiptis į Įmonę, o šis nedelsdama duomenis patikrina ir duomenų subjekto prašymu ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir (arba) sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus jų saugojimą.

4.4. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo duomenimis, nustato, kad jie yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Įmonę, šis nedelsdama neatlygintinai patikrina duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus duomenis ar sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

4.5. Sustabdžius duomenų tvarkymo veiksmus, atitinkami duomenys saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais duomenimis gali būti atliekami tik:

4.5.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

4.5.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo duomenis;

4.5.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

4.6. Įmonė nedelsdama praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

4.7. Duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.

4.8. Jeigu Įmonės darbuotojai abejoja duomenų subjekto pateiktų duomenų teisingumu, jie privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

 
V. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS

5.1.Įmonė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2.Įmonėje nustatomos tokios asmens duomenų saugumą užtikrinančios priemonės:

5.2.1. patalpos yra apsaugotos nuo neteisėto įsibrovimo į jas, asmens duomenys apsaugoti nuo netyčinio sunaikinimo ar praradimo;

5.2.2. neleidžiama įgaliojimų neturintiems asmenims patekti į patalpas, kuriose tvarkomi arba naudojami asmens duomenys. Jeigu į patalpas gali patekti kiti asmenys, yra užtikrinama, kad šie asmenys neturėtų galimybės susipažinti su saugomais asmens duomenimis ar kita susijusia informacijas bei šią informaciją ar duomenis kopijuoti;

5.2.3. susipažinti su asmens duomenimis ir juos tvarkyti leidžiama tik ribotam asmenų skaičiui. Įgaliojimų neturintiems asmenims naudotis asmens duomenų tvarkymo sistemomis yra draudžiama.

5.2.4. tarp organizacijos darbuotojų aiškiai paskirstytos funkcijos dėl duomenų naudojimo;

5.2.5. užtikrinama, kad duomenų tvarkymo sistemą naudojantys įgalioti asmenys galėtų susipažinti tik su tais duomenimis, su kuriais dirbti jie yra įgalioti, taip pat, kad asmens duomenų nebūtų galima be leidimo skaityti, kopijuoti, keisti ar pašalinti tvarkymo, naudojimo ar įrašymo metu;

5.2.6. paliekant darbo vietą, kompiuteriai yra išjungiami, informacija su asmens duomenimis laikoma tretiesiems asmenims neprieinamoje vietoje;

5.2.7. užtikrinama, kad atskleidžiant asmens duomenis elektroniniu būdu ar juos transportuojant ar laikant duomenų laikmenoje, jų nebūtų galima skaityti, kopijuoti, keisti ar pašalinti be leidimo, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti, kurioms įstaigoms planuojama atskleisti asmens duomenis naudojant duomenų atskleidimo įrangą;

5.2.8. jokia informacija susijusi su asmens duomenimis nėra atskleidžiama telefonu kitam asmeniui;

5.2.9. tvarkant asmens duomenis dirbama tik su sertifikuota technine ir programine įranga;

5.2.10. įdiegtos antivirusinės programos, periodiškai tikrinančios virusų atsiradimą ir jos periodiškai atnaujinamos;

5.2.11. vartotojui registruojantis sistemoje nurodomas vartotojo vardas ir slaptažodis;

5.2.13. visos laikmenos laikomos saugiai užrakintos, kai jos yra nenaudojamos. Kiekviena laikmena (atspausdinta medžiaga, kompaktiniai diskai, atminties laikmenos ir pan.), kuri nėra naudojama, turi būti visiškai ištrinta ir (ar) fiziškai sunaikinta ar perduota į archyvą;

5.2.14. be Įmonės direktoriaus leidimo negalima diegti jokios programinės įrangos;

5.2.15. visi duomenų apdorojimo sistemų ir kompiuterių tinklų įrengimo ir pakeitimo darbai atliekami kompetentingų specialistų;

5.2.16. siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo praradimo ar neteisėto pakeitimo, jie yra kopijuojami. Nustačius duomenų pažeidimus, duomenys atkuriami iš kopijų. Kopijų saugojimui yra taikoma tokia pati tvarka kaip tai numatyta šiose Taisyklėse;

5.2.17. Įmonėje reguliariai atliekamas rizikos, susisijusios su duomenų tvarkymu vertinimas.

5.3. Jei Įmonė įgalioja duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, ji privalo parinkti tokį duomenų tvarkytoją, įvertinant ar šis turi pakankamas galimybes ir išteklius garantuoti reikiamas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi. Įmonė, įgaliodama duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, nustato, kad duomenys turi būti tvarkomi tik pagal Įmonės nurodymus. Įmonės ir duomenų tvarkytojo santykiai turi būti reglamentuojami rašytine sutartimi, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

 
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

8.1. Įmonės tvarkomi Asmens duomenys kitiems duomenų gavėjams gali būti teikiami:

8.1.1. daugkartinio teikimo atveju – pagal Įmonės ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį.

8.1.2. vienkartinio teikimo atveju – pagal duomenų gavėjo prašymą ir tik teisės aktų nustatytais atvejais. Prašyme turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas.

8.2. Daugkartinio teikimo atveju Įmonė ir duomenų gavėjas sudaro duomenų teikimo sutartį, kurioje nurodoma asmens duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka.

 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos, 2018m. gegužės 24d.